Partijprogramma VVD Heumen

Periode 2022-2026

Ruimte om te leven, te wonen en te ondernemen.

In dit partijprogramma vindt u de ambities die VVD Heumen heeft voor de komende vier jaar. Het zijn niet al onze standpunten over alles, maar alleen die zaken die wij de komende vier jaar extra aandacht willen geven. Voorop gesteld, het is over het algemeen goed leven, wonen en ondernemen in de gemeente Heumen en dat willen wij graag zo houden!

Dat doen wij door:

  • de gemeentelijke financiën op orde te houden en stijging van de lokale lasten in de hand te houden;
  • nu eindelijk eens voldoende woningen te bouwen voor al die inwoners die al jaren op zoek zijn naar passende woonruimte;
  • echte samenwerking te zoeken met onze inwoners en de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken;
  • initiatieven te stimuleren die onze gemeenschap vitaler en sterker maken;
  • te zorgen voor adequaat toezicht en handhaving zodat we veilig samen kunnen leven;
  • onze voorzieningen op peil te houden, zodat onze inwoners kunnen blijven sporten, lezen en ontspannen en kunnen rekenen op ondersteuning en zorg als dat nodig is;
  • verduurzaming te bevorderen;
  • de zelfstandigheid van Heumen te bewaken.

Wat wij willen bereiken in onze gemeente

Waar staan wij voor?
De VVD wil een gemeente die ervoor zorgt dat zaken voor elkaar komen en bij initiatieven niet hinderlijk in de weg loopt. De VVD wil ook een gemeente die zuinig met het belastinggeld en de gemeentelijke financiën omgaat. Een gemeente die begrijpt dat zij er is voor haar inwoners en niet andersom. Die begrijpt dat die inwoners over het algemeen zelf heel goed kunnen aangeven wat zij wel en wat zij niet willen. Dat betekent overigens dat deze gemeente paal en perk stelt aan zaken die niet door de beugel kunnen.

Wat willen we bereiken?
De gemeente Heumen die wij voor ons zien is een schoon, heel en veilig Heumen. Waar het iedere dag weer goed wonen, opgroeien, werken en ontspannen is. Een gemeente die goed naar haar inwoners luistert, is een gemeente die een goed oog heeft voor initiatieven en voorzieningen die dat mogelijk maken.

Hoe zien wij dit voor ons?
Voor de VVD in Heumen betekent dat geen lange lijst met fraai geformuleerde politieke wensen, maar een kort en realistisch lijstje. Een lijstje met onderwerpen waarover wij in de afgelopen periode met inwoners in gesprek zijn geweest en die mede door hen zijn aangedragen. Geen overdreven verwachtingen, maar gewone haalbare zaken. Zaken waar wij in geloven en die wij, samen met u, willen waarmaken.

Wat betekent dit voor u?

Goede sport-, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen, gemeenschapsaccommodaties en bibliotheek
Voor de ontplooiing en participatie van onze inwoners zijn onderwijs, cultuur en beweging heel erg belangrijk! De VVD kiest daarom voor goede, voor iedereen toegankelijke en goed gespreide sport-, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen en gemeenschapsaccommodaties in onze gemeente. Dat betekent ook een goede en professionele bibliotheekvoorziening en aandacht voor goed onderhoud en een bijdrage aan vervanging als dat nodig is.

Ruimte om te ondernemen, lagere lasten, minder regels en gratis parkeren
Ruimte om te kunnen ondernemen. Dat betekent voor de VVD lagere (OZB-)lasten, faciliteren van initiatieven en minder regels. Op de industrieterreinen, voor kleine ondernemers en in winkelgebieden. Onze ondernemers zijn voor veel inwoners immers een belangrijke werkgever. Dat betekent ook gratis parkeren voor iedereen die onze winkels bezoekt. Voor veel drukke huishoudens is de auto geen luxe, maar een noodzakelijke keuze. In de toekomst dus geen betaald parkeren in Malden. Ook streven we naar extra parkeergelegenheid in Malden tijdens piekperioden zoals het Kerkplein, parkeergelegenheid bij de nieuwe Vuurvogel en indien mogelijk een parkeergarage in de nabije toekomst.

Een zelfstandige gemeente Heumen
Ook in de toekomst als kleine gemeente onze eigen keuzes kunnen blijven maken. Dus een sterke zelfstandige gemeente Heumen die waar mogelijk samen met de buurgemeenten, tegen een redelijke prijs, zorg draagt voor een compleet pakket aan dienstverlening. Daarom zelfstandigheid, géén herindeling!

Lagere gemeentelijke belasting
De VVD wil dat de gemeente Heumen zuinig met haar belastinggeld omgaat. De vermogenspositie van onze gemeente is gewoon goed, maar de onroerende zaakbelasting is erg hoog. De afgelopen jaren was Heumen één van de duurste gemeenten van Nederland. Natuurlijk, goede voorzieningen kosten geld. Maar dat is voor ons geen uitnodiging om deze belastingen zo hoog te laten oplopen. De VVD heeft er de afgelopen 4 jaar voor gezorgd dat de OZB niet nog verder is gestegen en die ambitie hebben we voor de komende 4 jaar opnieuw. Wij blijven streven naar een daling van de OZB voor woningeigenaren in de komende collegeperiode.

Woningen voor jongeren, starters en ouderen
Na hun opleiding verlaten de meeste jongeren definitief onze mooie gemeente. Vaak niet omdat ze dat zo graag willen, maar omdat er in onze gemeente te weinig woningaanbod voor hen is. De VVD vindt dat iedereen in onze gemeente een betaalbare woonruimte zou moeten kunnen vinden. Dat betekent dus ook woonruimte voor jongeren en starters en voor ouderen die kleiner willen of moeten gaan wonen. In de afgelopen jaren is daar veel te weinig aan gedaan. Mede dankzij de vasthoudendheid van de VVD liggen er goede plannen met voldoende perspectief voor alle groepen woningzoekenden.

Qua woningbouw kiezen wij voor inbreiding. Wij kiezen voor beperkte hoogbouw in het centrum van Malden en (naar lokale behoefte) voor bescheiden, goed binnen de bestaande bebouwing ingepaste woningbouwplannen in Heumen, Overasselt en Nederasselt. Geen woningbouw in het Lierdal.

Sinds 2006 heeft de VVD de herontwikkeling van de Kanaalzone, woningbouw van circa 700 woningen in plaats van industrie aan het water in Malden, op de politieke agenda gezet. Na jaren van weerstand is dit plan inmiddels in een haalbare fase aangekomen.

Voldoende woningen voor starters, (jonge) gezinnen en ouderen dragen ook bij aan het behoud van een levendig centrum en sport-, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen. Daarom cruciaal voor een goede woon-leef-visie in onze gemeente.

Behoud van onze groene leefomgeving
Wonen in onze gemeente is wonen in een groene omgeving met veel ruimte voor ontspanning en sport- en speelmogelijkheden. Dat vinden wij belangrijk. Dat betekent voor de VVD dat nieuwbouw niet ten koste mag gaan van het openbaar groen of van de open ruimte buiten de kernen. Niemand ziet namelijk het groen in de straat, in de wijk of in het buitengebied graag verdwijnen voor meer woningen.

Een toekomstbestendige en duurzame gemeenschap
Bij een toekomstbestendig Heumen horen initiatieven en maatregelen die daar een bijdrage aan leveren. De VVD onderschrijft de koers die is vastgelegd in de lokale Routekaart Klimaatneutraal 2050. Ten aanzien van het opwekken van duurzame energie verkiezen wij waterkracht en zonne-energie boven windkracht. Windkracht (met maximale tiphoogte tot 150 meter) is alleen een optie wanneer dit onvermijdelijk is in het licht van de opgave. Wind- en zonne-energie dienen geconcentreerd en ruimtelijk goed ingepast te worden gerealiseerd op locaties die zo weinig mogelijk hinder veroorzaken voor onze inwoners.

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat we ons niet blindstaren op windmolens en zonne-weides. Met een primaire focus op zonne-energie via daken van bedrijven en woningen kunnen daken worden ingezet als ‘energiecentrales’. Wij staan open voor alternatieve energiebronnen zoals een waterkrachtcentrale, kernenergie en wind op zee. Wat betreft ‘van het gas af’ initiatieven zijn we terughoudend vanwege de vaak hoge kosten en praktische problemen die zich (nog) in de praktijk kunnen voordoen.

De gemeente Heumen kent op dit moment geen subsidieregeling voor het verduurzamen van particuliere huishoudens. Daarom wil de VVD voor concrete initiatieven en aanpassingen jaarlijks €100.000,- vrijmaken.

Aanpak onveilige Rijksweg, Looistraat, Hoogstraat en Broekstraat
De Rijksweg N844 is al jarenlang een (groeiend) probleem voor de leefbaarheid van het dorp Malden. Het is niet alleen een van de drukste wegen van Gelderland, maar ook een van de meest vervuilende. Iedere ochtend en avond staat deze verkeersader als gevolg van buiten de gemeente komend doorgaand verkeer van en naar Nijmegen dicht. Dat vinden wij niet acceptabel.

In de afgelopen bestuursperiode hebben wij vaak en helaas nog tevergeefs op de deur van het provinciehuis geklopt. In samenspraak met het bestaande lokale initiatief en onze inwoners blijven wij ons ook in een volgende bestuursperiode inzetten om deze onveilige situatie aan te pakken. Links- of rechtsom zullen er wat ons betreft in de volgende bestuursperiode concrete stappen moeten worden gezet om de hoeveelheid verkeer door de kern te verminderen. Een hoogwaardige openbaarvervoervoorziening zoals die nu door het provinciebestuur is gepland is voor ons veel en veel te weinig!

Bovendien is het de vraag of deze voorziening voldoende is voor een goede en veilige verbinding tussen de vier kernen en Nijmegen. Met een groeiende groep ouderen in onze gemeente zijn goede veilige verbindingen en voldoende woonruimte nabij de veilige dorpcentra voor hen van levensbelang. Wij zullen hier de komende bestuursperiode aandacht aan geven.

Diezelfde aandacht geven wij ook aan andere verkeersknelpunten in onze gemeente zoals de Hoogstraat in Overasselt, de Broekstraat in Nederasselt én voor de bestaande schoolroutes voor onze jeugd. De Looistraat in Heumen is, hoewel wat aanpak betreft nog niet helemaal voltooid, in de afgelopen bestuursperiode aangepakt.

Een schone buurt
Je voelt je echt thuis in een goed verzorgde buurt. Dat betekent goed onderhoud van de openbare ruimte (zoals bestrating en verlichting), maar ook van het openbaar groen. Dit behoort tot de kerntaken en verantwoordelijkheden van de overheid en dient de komende bestuursperiode aanzienlijk worden verbeterd. De VVD wil dat klachten van inwoners hierover door de gemeente altijd snel en adequaat worden afgehandeld en terug gemeld, ook in het weekend!

Veilig leven
Je thuis voelen is ook je veilig voelen. De afgelopen jaren hebben we in onze gemeente echter te maken gehad met een behoorlijk aantal vervelende incidenten, zoals woning- en autoinbraken, auto- en fietsdiefstallen, ontmanteling van drugsproductie en vervuiling door drugsafval. Ook wordt er regelmatig in en rondom het winkelcentrum in Malden door inwoners en bezoekers overlast ervaren. Dat kan en dat moet anders!

De VVD wil daarom dat dit onderwerp veel meer aandacht krijgt. De afgelopen bestuursperiode hebben wij hier als VVD gesprekken over gevoerd met jongeren, het jongerenwerk en de politie. Samen met hen, onze inwoners en de nieuwe burgemeester willen wij meer doen aan preventie en afspraken maken over een gerichte aanpak. Zo willen wij onder andere een verdere verbreding van de succesvolle Buurtpreventieaanpak, betere verlichting, gerichte voorlichting, afspraken over de lokale politie-inzet en uitbreiding van het toezicht.

Wie wij zijn?

Wij zijn VVD Heumen. De lokale fractie van de VVD voor de gemeente Heumen. Voor ons staan goed leven, wonen en ondernemen voorop. Voor ons liberalen is het belangrijk dat de mondige burger altijd gehoor vindt. We bieden een luisterend oor, we zijn toegankelijk en houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wilt u ruimte om te leven, te wonen en te ondernemen?
Stem dan op 16 maart 2022 op VVD Heumen!

Dit partijprogramma downloaden?
Druk op de knop voor de downloadbare pdf van ons partijprogramma (of klik hier).